Шымкент қаласында микро кредит берудің жаңа бағдарламасы бойынша алғашқы несие берілді

16 қыркүйекте Шымкент қ.-да «БЖК-2025» бағдарламасының бірінші бағыты — шағын және микробизнесті несиелеу шеңберінде Жеке кәсіпкер «Баймаханов Мұрат» бірінші несие берілді.

Шымкенттегі «Альфа банк» АҚ ЕБ жылдық 17,5% мөлшерлемесі бойынша айналым қаражатын толықтыруға портфельдік субсидиялау мен кепілдендіруді мақұлдады, оның 11,5%-ын «Даму» Қоры субсидиялайды, ал қалған 6%-ын кәсіпкер төлейді. Сондай-ақ, Қоржетіспейтін 85% кепілдіккекепілдемеберді.

Бағдарламағасалалықшектеулерсіз микро жәнешағынкәсіпкерліксубъектілеріқатысаалады. Кәсіпкерүшінпортфельдіксубсидиялауқұралынқолданаотырып, несиебойыншасыйақымөлшерлемесіжылдық 6%-ды, «Даму» Қорыныңкепілдігі – несиесомасының 85%-ынқұрайды.

«Даму» кәсіпкерліктідамытуқорыбаспасөзқызметініңақпаратыбойынша