Террористік тұрғыдан осал объектілердің қорғалуын реттеу бөлігінде өзгерістер енгізілді

2020 жылғы 13 мамырда «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға қол қойылды, онымен террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын реттеу бөлігінде өзгерістер енгізілді.

Өзгерістерге сәйкес осы салада объектілердің салалық тиесілігіне және қызмет бағытына байланысты олардың әртүрлі санатына терроризмге қарсы қорғалудың белгілі бір талаптарын бекітуді көздейтін салалық тәсіл енгізіледі.

Сонымен қатар заңнамалық өзгерістер көрсетілген салада мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын ішкі істер органдарының қызметіне де әсер етті.

Жаңадан енгізілген нормаларға сәйкес барлық қойылатын талаптарға сәйкес келетін объектілер үшін тексеру кезеңділігі екі жылда бір рет жүргізілетін болып қысқартылды. Сол уақытта «кезеңдік» және «жоспардан тыс» тексеру түсініктері енгізіледі, олар террористік қауіп деңгейі жарияланған жағдайда, сондай-ақ бұрын анықталған заң бұзушылықтардың жойылғанын қайта тексеру мақсатында өткізілуі мүмкін.

Заңмен террористік тұрғыдан осал объектісінің меншік иесіне терроризмге қарсы қорғалу жүйесіндегі кемшіліктерді жою үшін берілетін мерзім бір жылға дейін арттырылды.

Өз кезегінде, бұрынғыдай объектілердің басшылары терроризмге қарсы қорғалуға қаржы қаражатын көздеуге, өз персоналымен терроризмге қарсы дайындық бойынша оқу және профилактикалық іс-шаралар ұйымдастыруға, уәкілетті мемлекеттік органдар, терроризмге қарсы күрес бойынша жедел штабтар өткізетін терроризм актілеріне ден қою мәселелері бойынша іс-шараларға қатысуға міндетті.

Сондай-ақ заңнамалық өзгерістер тексеруді жүзеге асыру тәртібін, тексеруші органның, сондай-ақ тексеру субъектісінің құқықтары мен міндеттерін, тексеру нәтижелерін сот және жоғары тұрған органдарда шағымдану мүмкіндігін егжей-тегжейлі регламенттейді.

Террористік тұрғыдан осал объектілерінің терроризмге қарсы қорғалуы саласын реттеудің жаңа заңнамалық механизмдерін құқық қолдану практикасына уақтылы енгізу мақсатында Ішкі істер министрлігі келесі шараларды қабылдады.

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 8 шілдедегі №582 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2020 жылғы 29 шілдедегі № 540 бұйрығына (2020 жылғы 14 қарашадан бастап заңды күшіне енеді) қол қойылды.

Осы бұйрыққа сәйкес одан әрі тексеру парағынсыз, бірақ бейінді техникалық регламенттер негізінде террористік тұрғыдан осал объектілерін тексеру жүзеге асырылатын болады.

«Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының үлгілік паспортын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 12 қарашадағы № 1217 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 698 қаулысы (2020 жылғы 14 қарашадан бастап заңды күшіне енеді) қабылданды.

Шымкент ҚПД ЭҚІҚБ

13 мая 2020 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон, вступает в законную силу с 13.11.2020 года), которым также внесены изменения в части регулирования антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Согласно изменениям, в данной сфере вводится отраслевой подход, предусматривающий утверждение к различным категориям объектов в зависимости от их отраслевой принадлежности и направления деятельности определенных требований антитеррористической защиты.

Наряду с этим, законодательные изменения коснулись и деятельности органов внутренних дел, осуществляющих государственный контроль в указанной сфере.

В соответствии с вновь введенными нормами периодичность проверок для объектов, соответствующих всем установленным требованиям сокращена до одного раза в два года. В тоже время вводятся понятия «периодическая» и «внеплановая» проверка, которые могут проводиться в случаях объявления уровней террористической опасности, а также с целью перепроверки устранения ранее выявленных нарушений.Законом до одного года увеличен срок (ранее срок составлял -30 суток), предоставляемый собственнику объекта УТО для устранения недостатков в системе антитеррористической защиты.

В свою очередь, как и ранее руководители объектов обязаны предусматривать финансовые средства на антитеррористическую защищенность, организовывать учебные и профилактические мероприятия со своим персоналом по антитеррористической подготовке, принимать участие в мероприятиях по вопросам реагирования на акты терроризма, проводимых уполномоченными государственными органами, оперативными штабами по борьбе с терроризмом.

Также законодательные изменения детально регламентируют порядок осуществления проверки, права и обязанности, как проверяющего органа, так и субъектов проверки, возможность обжалования результатов проверки в судебных и вышестоящих органах.

В целях своевременного внедрения в правоприменительную практику новых законодательных механизмов регулирования сферы антитеррористической защиты объектов УТО, Министерством внутренних дел приняты следующие меры:

1. Подписан приказ Министра внутренних дел РК от 29.07.2020 года № 540 «О признании утратившим силу Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 июля 2015 года № 582» (вступает в законную силу с 14.11.2020 года).

В соответствии с данным приказом в дальнейшем проверки объектов УТО будут осуществляться без проверочного листа, но на основании профильных технических регламентов.

2. Принято постановление Правительства РК от 23 октября 2020 года № 698 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1217 «Об утверждении типового паспорта антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении» (далее – Постановление, вступает в законную силу с 14.11.2020 года).

УПЭ ДП г.Шымкент​